การใช้สารสีในอาหารกุ้งและปลา

Publish Year International Conference 3
2016 exนางสาวสาวิณี เฉลิมลาภ, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ, inนางอรทัย จินตสถาพร, "Enhance Cooked Shrimp Color by Astaxanthin and Capsanthin in white Leg Shrimp (Litopenaeus vannamei) Diets.", The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016), 16-18 June 2016 BITEC Bangna, Bangkok, Thailand. p 248-254. , 16 - 18 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนางสาวพันทิพา คงนวล, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of astaxanthin and capsanthin on red tilapia (Oreochromis niloticus) skin colour intensity and growth performance.", The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016), 16-18 June 2016 BITEC Bangna, Bangkok, Thailand. p 264-269. , 16 - 18 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exPitcha Lumlertdacha, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBoonkob Viriyapongsutee, exSarayut Srisombut, "Improving Boiled Shrimp Color by Astaxanthin in Diet for WhiteShrimp (Litopenaeus vannamei)", The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016), 16-18 June 2016 BITEC Bangna, Bangkok, Thailand. p 418-423. , 16 - 18 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย