ติดตามระดับและคุณภาพน้ำใต้ดินเพื่อการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง พื้นที่บริษัท พีทีพีโกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 12 โรงโพลีเอททีลีน