การพัฒนาโปรแกรมสำหรับติดต่อกับผู้ใช้งานและควบคุมแรงในการขึ้นรูปสำหรับเครื่องอัดโลหะแผ่นด้วยต้นกำลังแบบมอเตอร์แบบเซอร์โว