งานจัดทำเครื่องมือเพื่อทดสอบคุณสมบัติด้านพลศาสตร์ของวัสดุโครงสร้างทางโครงการศึกษาการประเมินคุณสมบัติทางวิศวกรรมของ Cement Stabilized Materials