โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) อ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน อ่างเก็บน้ำห้วยชนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย อ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์


แสดงความคิดเห็น

(0)