การประเมินผลการจัดการป่าชุมชนภายใต้โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ที่ดำเนินการโดยบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และกรมป่าไม้ระยะที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558