ผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบจากข้าวผสมกล้วยผลิตด้วยคอลเลทเอ็กซ์ทรูเดอร์

  • บริษัท สยามบานาน่า จำกัด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2558 (2558-2559)

  • inดร.สุมิตรา บุญบำรุง

  • inดร.สุมิตรา บุญบำรุง

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์