โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียด โครงการการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนด่านเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย