การเคลื่อนย้ายและ/หรือการปลดปล่อยของสารต้านเชื้อแบคทีเรียจากตัวอย่างพลาสติก