โครงการออกแบบเบื้องต้นและกำหนดรายละเอียดเครื่องจักรศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและของเสียแบบครบวงจรโซนใต้ของจังหวัดลำพูน