การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยสิริเมธี อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง