วิเคราะห์สารพิษและธาตุโลหะหนักของตัวอย่างจุลินทรีย์ชนิดย่อยสลายเซลลูโลส