โครงการศึกษามาตรการการควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกหนังสือรับรองการอบรมของโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง และสถานที่ศึกษาที่รับมอบอำนาจการอบรมจาก กรมการขนส่งทางบก