การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำพริก

  • ผู้ประกอบการ (คุณจิตรัตน์ นิลกมลวิลาส)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2558

  • inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

  • inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี