จัดทำชุดข้อมูลคลังตัวอย่างธรณีวิทยาให้อยู่ในข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์