การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาเห็ดหอมน้ำมันรำข้าว

  • ผู้ประกอบการ (คุณเสาวลักษณ์ อำนาจเกษม)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2558 (2557-2558)

  • inนางอุษาพร ภูคัสมาส

  • inนางอุษาพร ภูคัสมาส

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี