โครงการพัฒนาระบบชำระค่าผ่านทางแบบ Smart Touch สำหรับโครงการ Tollway smart Purse

Publish Year National Conference 3
2017 exกมลชนก อนุอัน, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาพฤติกรรมการชะลอความเร็วของยานพาหนะบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดินแดง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560 จ.นครราชสีมา, 18 - 20 กรกฎาคม 2017, นครราชสีมา ประเทศไทย
2017 inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exนพคุณ บุญกระพือ, exศักดิ์ดา พรรณไวย, exสุพัตรา อินทสงค์, "แนวทางการวิเคราะห์สภาพจราจรสาหรับด่านเก็บค่าผ่านทางที่มีระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดและแบบอัตโนมัติ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560 จ.นครราชสีมา, 18 - 20 กรกฎาคม 2017, นครราชสีมา ประเทศไทย
2016 inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exนพคุณ บุญกระพือ, exสราวุธ จันทร์สุวรรณ, exศักดิ์ดา พรรณไวย, exเจริญวสิษฐ์ สารสัสดีกุล, exสุพัตรา อินทสงค์, "การวิเคราะห์สัดส่วนผู้ใช้ช่องเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติที่เหมาะสม", การประชุมวิชาการครั้งที่ 21 วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ, 28 - 30 มิถุนายน 2016, สงขลา ประเทศไทย