การพัฒนากระบวนการแปรรูปข้าวกล้องลืมผัวอบกรอบสู่ระดับอุตสาหกรรม