การได้กลับคืนของไทเทเนียมไดออกไซด์จากผลผลิตพลอยได้ของ C12C Plant