การเปรียบเทียบแบบจำลอง GARCH เพื่อการประมาณค่าความผันผวนทางการเงินของผลตอบแทนรายวันของหลักทรัพย์กลุ่มทรัพยากรในตลาดหุ้นไทย