ผลของปุ๋ยชีวภาพบางชนิดที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพขององุ่นไม่มีเมล็ดพันธุ์ Canadice Seedless ตามระบบเกษตรอินทรีย์

Publish Year National Journal 1
2015 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, exนายทัศนารถ กระจ่างวุฒิ, "อิทธิพลของความแก่ของผลและระดับความเข้มข้นของไคโตซานที่มีต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์ Canadice Seedless", วารสารสารเกษตรพระจอมเกล้า , ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2015, หน้า 388-393
Publish Year National Conference 1
2015 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, exนายทัศนารถ กระจ่างวุฒิ, "อิทธิพลของความแก่ของผลและระดับความเข้มข้นของไคโตซานที่มีต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์ Canadice Seedless", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 18 - 20 พฤศจิกายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย