ภาษาสื่อความคิดจริยธรรมสงครามในวรรณคดีสันสกฤตเรื่องภควัทคีตา

Publish Year National Journal 1
2018 inดร.โกวิทย์ พิมพวง, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธาวี ยุทธพงษ์ธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ภาษาสื่อความคิดจริยธรรมสงครามในวรรณคดีสันสกฤตเรื่องภควัทคีตา", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 256-278