ความหลากหลายของแบคทีเรียในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาสและศักยภาพของแบคทีเรียในการนำไปใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม