โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยและปรับปรุงคุณภาพห้องปฏิบัติการทางด้านปรสิตวิทยา