แนวทางการสร้างโอกาสและพัฒนาระบบการว่าจ้างบุคคลที่ต้องการการดูแลพิเศษเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับก่อนการเข้าสู่อาชีพการทำงานปริญญาตรี