ศึกษาการผลิต คุณสมบัติเคมี-กายภาพ และเสถียรภาพของอิมัลชั่นชนิดไขมันในน้ำที่มีขนาดอนุภาคไขมันสม่ำเสมอ (monodisperse emulsion) ทีมีไซโลโอลิโกแซคคาไรด์เอสเทอร์ร่วมกับกรดไขมันเป็นอิมัลซิฟายเออร์ โดยใช้ microchannel emulsification"

Publish Year International Journal 2
2016 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, exKhalid, N., exGohtani, S., exNakajima, M., exNeves, M.A., exUemura, K., exKobayashi, I., "Effect of esterified oligosaccharides on the formation and stability of oil-in-water emulsions", Carbohydrate Polymers, ปีที่ 143, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2016, หน้า 44-50
2016 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, exNauman Klalid, exShoichi Gohtani , exMitsutoshi Nakajima, exKunihiko Uemura, exIsao Kobayashi, "Formulation and characterization of esterified xylo-oligosaccharides-stabilized oil-in-water emulsions using microchannel emulsification", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, ปีที่ 148, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2016, หน้า 333-342
Publish Year International Conference 3
2017 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, exNauman Khalid, exShoichi Gohtani , exMitsutoshi Nakajima, exKunihiko Uemura, exIsao Kobayashi, "Formulation and stability of oil-in-water emulsions generated by microchannel emulsification using Tween 20 and esterified xylo-oligosaccharide as emulsifiers", Food Innovation Asia Conference 2017, 15 - 17 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, exDr. Isao Kobayashi, exDr. Gohtani Shoichi, exDr. Mitsutoshi Nakajima , exDr. Marcos A. Neves , exDr. Kunihiko Uemura, exDr. Nauman Khalid , "Oligosaccharide fatty acid esters for stabilization of oil-in-water emulsions", The 81th Annual meeting of Society of Chemical Engineer (SCEJ 2016), 13 - 15 มีนาคม 2016, โอซาก้า ญี่ปุ่น
2016 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, exNauman Khalid, exShoichi Gohtani , exMitsutoshi Nakajima, exKunihiko Uemura, exIsao Kobayashi, "Effect of esterified xylo-oligosaccharide on formulation of oil-in-water emulsions using microchannel emulsification", Food Science 2016, 16 - 17 พฤศจิกายน 2016, สาธารณรัฐสิงคโปร์