การปรับปรุงคุณภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์ "ไข่แก้ว KU จากไข่ไก่"

Publish Year National Journal 2
2018 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "โปรตีนและเปปไทด์ที่สำคัญในไข่ขาว", วารสารอาหาร (Food Journal), ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 44-49
2018 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "กินไข่อย่างไร ให้ปลอดภัยจากเชื้อซาลโมเนลลา", วารสารอาหาร (Food Journal), ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 13-16