การเตรียมข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อรองรับการวางแผนอพยพหลังเกิดภัยพิบัติ


แสดงความคิดเห็น

(0)