โครงการวิศวกรรมความปลอดภัียในโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2015 exNatcha Bua-in, inดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของสภาพภูมิอากาศกับเสถียรภาพของสายส่งกระแสไฟฟ้า", Sustainable Development Conference 2015, 5 - 7 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2015 exนายวรวุฒิ ศิริเคารพ, inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมของรถปั้นจั่นชนิดล้อยางบูมไฮดรอลิกของบริษัทรถปั่นจั่นให้เช่า", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 4 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนางสาวญาณิฐา แพงประโคน, inดร.ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์, "ระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังน้ำท่วมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 4 กรกฎาคม 2015, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exวรวุฒิ ศิริเคารพ, inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาโปรแกรมแผนงานยกของรถปั้นจั่นล้อยางชนิดบูมไฮดรอลิกเพื่อความปลอดภัยสาหรับธุรกิจรถปั้นจั่นให้เช่า กรณีศึกษาการติดตั้งโครงถักเหล็ก", การประชุววิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12, 8 - 9 ธันวาคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2012 exจารุวรรณ แก้วแสนซาว, inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์, "ปัญหาการจัดงานเชิงเส้นแบบสองขั้น", การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติประจำปี 2555, 6 - 7 กันยายน 2012, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย