การพัฒนาโฟมที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากพอลิแลคติกแอซิดผสมยางธรรมชาติดัดแปร

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exChanon Wiphanurat, exThiti Kaisone, exPran Hanthanon, "Mechanical and Morphological Properties of Poly(Lactic Acid)/ Bagasse Fiber Composite Foams", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 851, ฉบับที่ "_", สิงหาคม 2016, หน้า 31-36