ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)ในอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

Publish Year National Journal 1
2019 inนางสาวพีรญา พงษ์ปรสุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ ทรัพย์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี", วารสารการบัญชีและการจัดการ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2019, หน้า 11-30
Publish Year National Conference 1
2016 inนางสาวพีรญา พงษ์ปรสุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ ทรัพย์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เหตุจูงใจและปัจจัยที่มีผลต่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี", งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2559, 29 เมษายน 2016, เมือง ปทุมธานี ประเทศไทย