โครงการวิจัยการพัฒนาคุณภาพของอาหารด้วยเทคโนโลยีไอน้ำร้อนยิ่งยวด

Publish Year International Journal 1
2016 exHorrungsiwat, S., inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, "Effect of combined microwave-hot air drying and superheated steam drying on physical and chemical properties of rice", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 51, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2016, หน้า 1851-1859
Publish Year International Conference 4
2018 inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, exParawee Pukkasorn, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "Aflatoxin reduction for roasted peanut by using ultra-superheated steam technology", Innovations in Food Science and Human Nutrition 2018, 15 กันยายน 2018, Rome สาธารณรัฐอิตาลี
2016 exParawee Pukkasorn, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, exชนัญญา ช่วยศรีนวล, "Consumer Survey on Aflatoxin Contaminated Peanut and Ultra Superheated Steam Technology Usage", The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016) , 16 - 18 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exChinnatat Piyawanitpong, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, "Comparison of Quality of Cooked Rice from Hot Air Drying with and without Ultra Superheated Steam", 17th Food Innovation Asia Conference 2015 (FIAC 2015) , 18 - 19 มิถุนายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exSawanee Horrungsiwat , inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, "Properties of Rice from Hot Air Drying with and without Ultra-High Temperature Superheated Steam", 17th Food Innovation Asia Conference 2015 (FIAC 2015) , 18 - 19 มิถุนายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2016 exธนัญชนก คำไท้, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ด้วยเทคโนโลยีไอน้ำร้อนยวดยิ่ง", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54/2559 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย