การวิเคราะห์ผลิตภาพแรงงานในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Publish Year International Journal 1
2019 exสุพัฒตรา นัดธีร์, inดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, "Determinants of Labor Productivity in Northeast Thailand", Journal of Applied Economic Sciences, ปีที่ XIV, ฉบับที่ 1(63), กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2019, หน้า 252-268
Publish Year National Conference 1
2017 inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, inดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์, รองศาสตราจารย์, "ผลิตภาพแรงงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย