สมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพด้านอาหารไทยยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์