การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะความรู้ด้วยเทคนิค KWHLAQ

Publish Year National Conference 1
2016 exนายวัชรพันธ์ ทองจันทา, inนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, inนายวิโชติ พงษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะความรู้ด้วยเทคนิค KWHLAQ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 ธันวาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย