การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์รุ่นใหม่: จากเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดดายเซนซิไทส์สู่เซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์

Publish Year International Journal 2
2020 exKusuma Pinsuwan, exChirapa Boonthum, inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, รองศาสตราจารย์, exSomboon Sahasithiwat, exPisist Kumnorkaew, exPongsakorn Kanjanaboos, "Solar perovskite thin films with enhanced mechanical,thermal, UV, and moisture stability via vacuum-assisted deposition", Journal of Materials Science, ปีที่ -, ฉบับที่ -, กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2020, หน้า 1-11
2019 exPonchai, J, exKaewurai, P, exBoonthum, C, exPinsuwan, K, inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, รองศาสตราจารย์, exSahasithiwat, S, exKanjanaboos, P, "Modifying morphology and defects of low-dimensional, semi-transparent perovskite thin films via solvent type", RSC ADVANCES, ปีที่ 9, ฉบับที่ 21, พฤษภาคม 2019, หน้า 12047-12054
Publish Year International Trademark 1
2017 inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, รองศาสตราจารย์, exอ. ดร. นพพร รุจิสัมพันธ์, exนายวรพจน์ อิงสรรัตน์, exนายณกรณ์ เห็นจงชม, "ระบบพ่นละอองสารเคมีสำหรับเตรียมฟิล์มบางขนาดเล็กแบบต่อเนื่องด้วยเครื่องกำเนิดหมอกสองหัว", มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ , 2017