การศึกษาชีวจริยธรรมของนิสิต/นักศึกษาสาขาการสอนวิทยาศาสตร์

Publish Year National Journal 1
2018 exนางสาว อรรัมภา คำนูอเนก, inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความไวต่อการรับรู้และการตัดสินใจในประเด็นเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย", วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ , ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 60-75
Publish Year National Conference 1
2016 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "Pre-Service Biology Teachers’ Understanding and Reasoning about GMOs Issues", The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT42), 1 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย