สมรรถนะของเครื่องแลกเลี่ยนความร้อนแบบท่อกลมที่มีการสอดแทรกท่อแบบต่างๆ

Publish Year International Journal 1
2019 exDr.Chitakorn Khanoknaiyakarn, exAsst. Prof. Dr. Somchai Sripattanapipat, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Heat Transfer Augmentation in Round Tube with Diamondshaped Baffle Inserts", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 501, ฉบับที่ 1, เมษายน 2019
Publish Year National Conference 1
2020 exผศ.ดร.พิทักษ์ พร้อมไธสง , exกฤษณ์ เรืองพยุงศักดิ์, exผศ.ดร.ขวัญชัย หนาแน่น, exวทัญญู ไพโรจน์, exดร.จิตกร กนกนัยการ, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาพฤติกรรมการไหลและการถ่ายเทความร้อนในท่อลูกฟูก 3 ร่อง", การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ (ครั้งที่ 19), 12 - 13 มีนาคม 2020, จันทบุรี ประเทศไทย