โครงการศึกษาปัจจัยการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำของผู้ค้าของตลาดสดในชุมชนเมือง

Publish Year National Conference 1
2016 exธนพิพัฒน์ เอี่ยมเกษมมาศ, inดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการน้ำเสียแบบมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการร้านค้า : กรณีศึกษาตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 8” “วิจัยเพื่อประเทศไทย 4.0” วันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ , 22 - 23 ธันวาคม 2016, สุรินทร์ ประเทศไทย