การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงบิดเริ่มเดินของมอเตอร์เหนี่ยวสามเฟสในการใช้งานเป็นช่วงเวลาสั้นผ่านตัวขับเปลี่ยนความเร็วได้