โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุน และพัฒนาต้นแบบธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม

Publish Year National Conference 1
2017 exสลิล พึงวัฒนานุกูล, inดร.มานะ ลักษมีอรุโณทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อุตสาหกรรมที่เหมาะสมและผลกระทบทางเศรษฐกิจของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก", การประชุมวิชาการระดับชาติ“การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปี 2560, 24 มีนาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย