การสร้างและประยุกต์ฐานข้อมูลภูมิอากาศและน้ำฝนเพื่อการผลิตอ้อยและวิจัยด้านอ้อย