การศึกษาวิเคราะห์ระดับสินทรัพย์การออมขั้นต่ำที่ผู้เกษียณอายุพึงมีสำหรับการประกันคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน (วัยสูงอายุ)

Publish Year National Journal 1
2019 inดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนพเก้า เรืองสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล, exผศ.ดร.รัฐชัย ศีลาเจริญ, exดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น, exผศ.ดร.อนิรุต พิเสฏฐศลาศัย, exอ.ณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ, "ความเพียงพอของการออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อการเกษียณอายุ", Veridian E-Journal, Silpakorn University, ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 1188-1205
Publish Year National Conference 1
2017 inดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนพเก้า เรืองสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิทธิเดช บำรุงทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ ทรัพย์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล, exอ.ดร. รัฐชัย ศีลาเจริญ, exผศ.ดร. อนิรุต พิเสฏฐศลาศัย, exอ.ดร. รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น, exอ.ณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ, "การศึกษาวิเคราะห์ระดับสินทรัพย์การออมขั้นต่ำที่ผู้เกษียณอายุพึงมี สำหรับการประกันคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน (วัยสูงอายุ)", CMRI Working Paper Forum 03/2560, 14 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Patent 1
2017 inดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล, exอ. ณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ, exผศ.ดร.รัฐชัย ศีลาเจริญ, exผศ.ดร. รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น, exผศ.ดร. อนิรุต พิเสฏฐศลาศัย, "ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง โครงการศึกษาวิเคราะห์ระดับสินทรัพย์การออมขั้นต่ำที่ผู้เกษียณอายุพึงมีสำหรับการประกันคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน", มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2017