ผลการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนและปฏิบัติการไปพร้อมกันในรายวิชา01240271 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์