การประยุกต์ใช้งาน GaN FET ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังความถี่สูง

Publish Year International Conference 2
2018 exKrit Yodpradit, inดร.อัจฉรา พิเชฐจำเริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Inverse-Sinusoidal PWM Technique to Improve Thermal Performance of IGBT Module", 2018 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, Asia-Pacific (ITEC Asia-Pacific), 6 - 9 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, exPongpol Ongrungroj, exNawaporn Tangjitchutchawal, "Modeling and Simulation of Junction Temperature Rise of GaN Devices for Class D Resonant Converters", 2016 International Electrical Engineering Congress (iEECON 2016), 2 - 4 มีนาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2017 exKrit Yodpradit, inดร.อัจฉรา พิเชฐจำเริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Experimental Study for Semiconductor Loss Reduction in a Voltage Source Inverter under Sinusoidal Carrier-Based PWM Techniques", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 40, 15 - 17 พฤศจิกายน 2017, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2016 inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกษิเดช สุวรรณมณี, exกันตชาติ อ่อนประชู, inดร.บุศรา พิริยะอนนท์, อาจารย์, "Evaluation of Semiconductor Losses in a Two-Stage Time-Sharing Inverter for Rooftop Photovoltaic Applications", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39, 2 - 4 พฤศจิกายน 2016, อ.เมือง เพชรบุรี ประเทศไทย