การประเมินโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2558 ในเขตพื้นที่นครบาล

Publish Year National Journal 1
2016 inนางสาวนวลลักษณ์ แสงเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 ในเขตพื้นที่นครบาล", วารสารการบริหารปกครอง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (GOVERNANCE JOURNAL Kalasin University), ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 159-171