ภาษาสะท้อนวัฒนธรรมจีนในวรรณกรรมเรื่องตุ๊กตาศิลาจีนวัดโพธิ์

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.โกวิทย์ พิมพวง, รองศาสตราจารย์, "Language Reflected Chinese Culture through the Literature Named Chinese Stone Figurines of Wat Pho", The 2nd International Conference on Overseas Chinese Language Education during 6-9 November 2015 organizing by Jinan University,Guangzhou, P.R.China., 7 พฤศจิกายน 2015, กวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจีน