การพัฒนาจิตวิญญาณและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.อิสระ บุญญะฤทธิ์, "An Action Research Approach Towards Development of Spirituality Among Thai University Students", Journal of Behavioral Science, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2018, หน้า 19-37