การพัฒนาจิตวิญญาณและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.อิสระ บุญญะฤทธิ์, "An Action Research Approach Towards Development of Spirituality Among Thai University Students", The Journal of Behavioral Science, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2018, หน้า 19-37