การวิจัยด้านพันธุศาสตร์ของลักษณะความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม และต่อโรคและแมลงของถั่วป่า Vigna vexillata สำหรับใช้เป็นแหล่งของยีนในการปรับปรุงพันธุืพืชของประเทศไทย เพื่อรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลก