แนวทางการใช้ทุนชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งของตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้บริบทการพัฒนาของโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย

Publish Year International Journal 1
2017 exบุษบา ทองอุปการ, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, exวีรฉัตร์ สุปัญโญ, "แนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งทุนชุมชนบ้านตลิ่งแดง จังหวัดกาญจนบุรี", วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า ---